Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym, czyli kto lub co administruje obecnie majątkiem publicznym w Polsce

Rok 2017 obfitował w wiele zmian legislacyjnych dotyczących różnych sfer funkcjonowania państwa oraz polskiego społeczeństwa. Jedną z kluczowych dla Polski zmian legislacyjnych jest nowa ustawa dotycząca zarządzania mieniem państwowym, która wprowadza wiele innowacyjnych zmian w tym zakresie. Czy to dobra zmiana dla administracyjna Polski, czas pokaże.

Idzie nowe

Dzierżycielami majątku publicznego są w świetle polskiego prawa podmioty administracji publicznej i nie może on być wykorzystywany w taki sam sposób i na podobnych zasadach, co majątek, z którego korzystają osoby fizyczne. Do pierwszego stycznia 2017 roku zarządcą mienia publicznego było Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), które funkcjonowało w naszym kraju od 1990 roku, początkowo jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. 24 listopada 2016 roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym https://student.profinfo.pl/karta-produktu/prawo-gospodarcze-zagadnienia-administracyjnoprawne,58899.html. Nowelizacja ustawy likwiduje dotychczasowy organ MSP, a jako swoistego koordynatora polityki właścicielskiej powołuje prezesa Rady Ministrów.

Porządki w administracji Skarbu Państwa

Nowy projekt ustawy oprócz likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa znosi również dział Skarbu Państwa oraz państwowe fundusze celowe (Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, Fundusz Skarbu Państwa). W projekcie ustawy zaznaczono utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, której zadaniem będzie reprezentowanie państwa polskiego w postępowaniach sądowych, przed trybunałami oraz innymi organami orzekającymi.

Zmiany w kompetencjach poszczególnych organów

Artykuł 5 nowej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym precyzuje uprawnienia organów administracji publicznej oraz kierowników jednostek odnośnie zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Do ich kompetencji należy zbywanie mienia państwowego, zapewnienie wyceny mienia, jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym.

Zbywanie akcji Skarbu Państwa

Jednym z elementów zarządzania mieniem państwowym, według nowej ustawy, ma być zbywanie akcji Skarbu Państwa. Akcje mają być zbywane przez pełnomocnika Rządu w postaci państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki posiadającej kompetencje do wykonywania praw z tych akcji. Zbywanie akcji Skarbu Państwa musi mieć zgodę Rady Ministrów. Taka zgoda nie jest wymagana, jeżeli akcje Skarbu Państwa są wnoszone do spółki, której głównymi akcjonariuszami są Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne. Według nowych przepisów państwowa osoba prawna, która nie jest spółką, musi uzyskać zgodę Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]